FAMPAHAFANTARANA SY FANOKANANA NY FANAPARIAHAM-BAOVAO OFISIALY

Notanterahina androany nanoloana ny tokotaniben’ny ORTM Anosy, ny lanonana ofisialy nampahafantarana ny fanapariaham-baovao ofisialy « Agence de Presse Dépêche Informative TARATRA ». Tonga nanome voninahitra izany ary nanokatra sy nanolotra ny toerana misy ity fanapariaham-baovao ofisialy ity, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana ANDRIATONGARIVO, notronin’ireo mpiara-miasa aminy sy ireo vahiny manan-kaja samihafa izay nanome voninahitra ny lanonana.

Raha tsiahivina tokoa mantsy, niainga tamin’ny asa izay niantsorohan’ny ANTA, izay nanana ny foibeny tetsy Ambohidahy ny tsirin-kevitra avy amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ka nametrahana izao rantsana manokana izao. Niroso tao anatin’ny fanovan-drafitra goavana ny mpitantana hanomezana herjika sy aim-baovao izany fanovana izany ka nametrahana ny Agence de Presse Nationale. Nozaraina roa miavaka tsara araka izany ny asan’ny ANTA teo aloha, ka ny fitehirizana ireo sary tsy tontan’ny ela manamarika ny tantaram-pirenena na ilay antsoina hoe Archives Iconographiques ho eo ambany fiahian’ny Tranombokim-pirenena, izay vao notokanana ihany koa ary nomena ny anarana hoe « Trano Sary ». Ny fanapariaham-baovao kosa dia nafindra ho eo ambany fitantanan’ny fitaleavana ambonin’ny serasera, ary dia napetraka ho fitaleavana iray mitokana mihitsy ary nomena ny anarana hoe « DEPECHE INFORMATIVE TARATRA ».

Ny « Fanapariaham-baovao Taratra », dia hanao ny asan’ny atao hoe « Agence de Presse Nationale » na ny ivom-panapariaham-baovaom-pirenena. Hizara sy hanome ny vaovao rehetra tokony ho fantatry ny olom-pirenena ara-potoana araka izany ny « Dépêche Informative TARATRA ». Tanjona kendrena amin’ny fametrahana izao Fanapariaham-baovao ofisialy izao ny hanafoana ny tsaho sy ny honohono izay miteraka sahoan-dresaka eny anivon’ny fiaraha-monina.

Nambaran-dRamatoa Minisitra, Lalatiana ANDRIATONGARIVO, fa mamaritra soa aman-tsara ny zo fototra iantohan’ny lalam-panorenen’ny Repoblikan’i Madagasikara ao amin’ny andininy fahafolo ny fahazoana vaovao. Manamafy izany ny andininy faha 7 amin’ny lalàna 2020-006 momba ny serasera amin’ny haino vaky jery, izay zo fahazoana vaovao marina. Ho fampiharana ireo andinin-dalàna ireo indrindra, hoy hatrany ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, no antom-pisian’ny « FANAPARIAHAM-BAOVAO TARATRA ». Vaindohan-draharahan’ny Minisitera ankehitriny tokoa ny fampivoarana ny sehatry ny serasera eto Madagasikara.

Natolotra ary naseho tamin’ny fomba ofisialy androany ihany koa ny Foiben-toeran’ny « DEPECHE INFORMATIVE TARATRA », ao amin’ny Rihana faha-efatra, Bâtiment ORTM Anosy .