TOHANA HO AN’IREO MPANAO GAZETY AO AMORON’I MANIA

Nihaona tamin’ireo mpanao gazety avy amin’ny distrika miisa 4 izay mandrafitra ny faritra Amoron’i Mania Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina androany teo amin’ny efitrano malalaky ny kaominina andrenivohitr’Ambositra.

Fotoana nisaoran-dRamatoa minisitra mpiahy sy nankaherezany azy ireo tamin’ny andraikitra lehibe izay niantsorohan’izy ireo nandritra ny vanim-potoana sarotra na ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai na ny fiatrehana ny valan’aretina Covid 19.
Niarahabana azy ireo ihany koa noho ny fahavitan’ny fifidianana izay ho mpikambana tao anatin’ny Holafitry ny mpanao gazety, ka ananan’izy ireo ankehitriny Filoha Lefitra sy mpanolotsaina ho an’ny faritra Amoron’i Mania.
Ny Filoha Lefitry ny OJM Amoron’i Mania rahateo no nisolo tena ny mpanao gazety nitondra ny teny fisaorana ho an-dRamatoa minisitra tamin’ireo fandaharan’asa nataon’ny MSK hanohanana ny mpanao gazety, anisan’izany ohatra ny fahavitan’ny lisitry ny mpanao gazety matihanina sy ny karatra maha-matihanina, ny fanaovana ny « Formation Professionnelle des Journalistes », ny fanomezana Birao hiasan’ny Holafitra ao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Ankorombe Ambositra, ny fisian’ny « salle informatique » sy ny « salle de conférences » ho azon’ny mpanao gazety ampiasaina ao amin’izany Tranobe izany raha vao vita ny fitokanana azy.
Ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Ambositra koa izay mpanao gazety rahateo, dia nangataka mba hanomezana ny boky kely mirakitra ny lalàna vaovao mifehy ny serasera amin’ny haino vaky jery, izay neken’ny minisitra avy hatrany.
Nandritra ny fihaonana dia nanolotra vatsy ho an’ny mpanao gazety Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, entana ilaina andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy, sira, savony, ronono, voamaina sns… mba ho marika fanohanana azy ireo.