TSY MANDA NY HISINTAKA AMIN’NY FITANTANANA NY ZON’NY MPAMORONA MIHITSY NY MINISITERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA

MAMPORISIKA MIHITSY NY MSK MBA HISY NY TOLO-DALÀNA (proposition de loi) AHATONGAVANA AMIN’IZAY, ka hanaovana ho orinasan’ny mpamorona na « Société d’auteurs » ny rafitra mitantana an’io zon’ny mpamorona io izay tsy hiankina amin’ny fanjakana fa tantanan’ny samy mpikambana.

Fa ankehitriny aloha raha araka ny voalazan’ny lalàna manankery dia rafitra eo ambany fiahian’ny Minisitera ny Ofisy misahana izany zon’ny mpamorona izany dia ny OMDA, ka noho izany dia teren’ny lalàna ny Minisitera hanao izay hampandeha azy. Ao anatin’izany fahefana nomen’ny lalàna ny Rafitra Mpiahy izany ny fanendrena sy ny fanesorana ny Tale mpitantana ny OMDA, tsy misy mihitsy andinin-dalàna na iray aza milaza hoe tsy maintsy maka ny fankatoavan’ny Filankevim-pitantanana, na miera amin’ny mpikambana ny Minisitera vao afaka manolo na manendry ny Tale.

Mbola adidin’ny Minisitera koa araka izany ny manatsara ny fomba fiasan’ny OMDA amin’ny endriny rehetra. Izany indrindra no nikarohana ny hevitra rehetra hanavaozana ny fomba fiasa ao anatiny, hametrahana « réformes » goavana hampifanaraka amin’ny toetrandro ny fomba fanangonana sy ny fizarana ireo tamberim-bidy amin’ny zon’ny mpamorona. Ny zavatra tsikaritra kosa nefa na inona na inona ambara raha mpitantana efa nandritra ny 20 taona tsy afaka hitondra rivo-baovao intsony hanavaozana ilay rafitra, ka manoloana ny fitarainan’ny ankamaroan’ireo artista sy mpamorona mpikambana ao anatin’ny OMDA dia noraisin’ny Minisitera ho adidy ny nanolo izany mpitantana izany.

Rehefa misy lalàna vaovao manala ny Minisitera amin’izay andraikitra izay dia tsy misy olana mihitsy na kely variraiventy aza hisintahany amin’ny resaka fitantanana ny OMDA. Koa miantso amin’ny fanajan’ny rehetra ny lalàna manankery eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny Minisitera, ary amporisihana fatratra ireo artista maniry ny hanova ny rafitra ho « société d’auteurs » mba hiroso amin’ny fanaovana ny lalàna mifandraika amin’izany faran’izay haingana, na dia amin’ny fotoam-pivorian’ny Parlemanta manaraka aza fa vonona hanohana izany ny Minisitera.