Manoloana ny savorovoro iniana aparitaka mikasika ny firosoana amin’ny fanavaozana ny fitantanana ny « Office Malagasy du Droit d’Auteur » na OMDA, ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia mampatsiahy ny besinimaro fa :

FATRA-PANAJA AMIN’NY ANTSIPIRIHANY NY VOALAZAN’NY DIDY AMAN-DALANA MANAN-KERY ETO AMIN’NY TANY SY NY FIRENENA NY MINISITERA KA TSY HANDIKA LALANA VELIVELY MIHITSY NA KELY AZA AMIN’NY DINGAN’NY FANAVAOZANA TIANY APETRAKA EO ANIVON’NY OMDA.

1.- Raha ny rijanteny mbola manankery amin’izao fotoana dia ratsamangaika ao anatin’ny Minisitera misahana ny Kolontsaina ny OMDA ary manana anjara andraikitra amin’ny fomba fandrindrana ny iraka ankinina amin’ny OMDA ny Minisitera amin’ny maha mpiahy ara-teknika azy ankoatra ny tandrifin’andraikitra ho an’ireo rafitra ao aminy voalazan’ny didy amam-pitsipika. Tsy manana endrika orinasan’ny mpamorona ny OMDA ka tsy ireo mpamorona mpikambana no mahefa manapaka amin’ny fomba fandaminana sy fampandehanan-draharaha ao anatin’ny OMDA. Tsy rafitra voafaritry ny « organigramme » ao anatin’ny OMDA ihany koa ny syndika na ny fivoriambe (Assemblée Générale) ka tsymisy andinin-dalànana kely aza manome fahefana azy ireo hitondra fanapahankevitra ho fitantanana io rafi-panjakana io.

2.- Ara-dalàna avokoa ny dingana rehetra ataon’ny Minisitera ho fanavaozana ny OMDA : Amin’ny maha-mpiahy ara-teknika ny Minisitera, izay manendry ny Rafitra mpanatanteraka eo anivon’ny OMDA, dia manana fahefana feno izy hanao fifanarahana mikasika ny ratsa-mangaika eo ambany fifehezany.

Tsy misy andininy na iray aza ao anatin’ny lalàna lf-94-036 tamin’ny 18 septambra 1995 mikasika ny ny haisoratra sy ny zavakanto milaza ny hoe tsy maintsy hakana fankatoavana amin’ny filan-kevim-pitantanana ny fifanaraham-piaraha-miasa ataon’ny OMDA. Efa voafaritra mazava ao amin’ny andininy 6 ao anatin’ny didim-panjakana lf-98-434 tamin’ny 16 jona 1998 nasiam-panovana tamin’ny didim-panjakana lf-2011-606 tamin’ny 27 septambra 2011 mikasika ny sata sy ny fampandehanan-draharahan’ny Office Malagasy du Droit d’Auteur ny andraikitra sahanin’ny filankevim-pitantanana, tsy tafiditra ao anatiny mihitsy ny mikasika ny fampiodinan-draharahan’ny OMDA izay asiam-panavaozana ankehitriny, ka anton’ny fifanarahana nifanaovana tamin’ny orinasa MANOOVA.

Io fifanarahana natao niaraka tamin’ny Orinasa MANOOVA io dia mikendry ny hametrahana rindrambaiko arakajimirindra entina hanatsarana ny fomba fitsinjarana ny tamberim-bola ho an’ny mpamorona (na droit d’auteur) mba hampangarahaha izany.

Ny fametrahana io rindrambaiko arakajimirindra io dia tsy manova ireo fepetra manan-kery efa tinapaky ny Filankevi-pitantanana eo anivon’ny OMDA.

Hamafisina rahateo fa io fifanarahana io dia tsy ilàna ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitantanana satria tsy isan’ireo sokajina fifanarahana voatanisa ao amin’ny andininy 4 amin’ny didim-panjakana lf-98-434 tamin’ny 16 jona 1998 nasiam-panovana tamin’ny didim-panjakana lf-2011-606 tamin’ny 27 septambra 2011 mikasika ny sata sy ny fampandehanan-draharahan’ny Office Malagasy du Droit d’Auteur.

3.- Efa nanaovana fanazavana imbetsaka ho an’ireo artista ny fanavaozana atao eo anivon’ny OMDA : Ireo pitsopitsony rehetra mikasika ny fanavaozana dia efa nitondrana fanazavana amin’ny antsipirihiny sy nakana fankatoavana ho an’ireo mpamorona  tao amin’ny MOTEL ANOSY, teny amin’ny JUMBO SCORE ANKORONDRANO, ary teny amin’ny Seraseran’ny Mpanakanto indroa miantaona, dia ny teny amin’ny Asia & Africa Hôtel sy ny teny amin’ny Espace Rose.

Etsy ankilany, tsy nahare ny fisian’ny fivoriambe mety ho nanapahan’ny « syndikan’ny artista » hevitra hanohitra ny fanavaozana tiana hapetraka eo anivon’ny OMDA mihintsy ny Minisitera, ary raha nahare ny fisian’izany dia naniry indrindra raha mba afaka nanatrika ka namerina nitondra fanazavana fanampiny amin’ny antsipirihany mikasika ny fanavaozana tiana hapetraka, mba hialàna amin’ny hevi-diso izay iniana aparitaka ankehitriny.

MANIRY INDRINDRA NY MINISITERA RAHA MBA MISY HEVITRA NA TETIKASA HAFA AZO AROSO AVY AMIN’IREO TSY MANKASITRAKA NY FANOVANA TIANY APETRAKA, MBA AHAFAHAN’NY ARTISTA REHETRA MANAO SAFIDY MALALAKA NY AMIN’IZAY HITANY FA TENA AFAKA HANATSARA NY FITANTANANA NY ZONY, ANKOATRA NY FANOHERANA BE FAHATANY IZAY FANAVAOZANA IROSOANA ANKEHITRINY.

4.- Dingana lehibe voalohany amin’ny fanavaozana ny fanangonana indray ny sanganasa eo anivon’ny OMDA : an-taonany maro no tsy afaka nandray ireo sanganasa intsony ny OMDA noho ny tsy fahafahany mitahiry izany araka ny tokony ho izy, ireo tahirin-kevitra tany aloha dia efa simba sy lò ka tsy azo arenina intsony.

Izay indrindra no antony hiantsoana ireo mpamorona mpikambana ao amin’ny OMDA mba hanatitra ny sanganasany manomboka rapitso 1 jolay 2022 eny amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Raisina avokoa ireo sanganasa rehetra na inona na inona nitahirizana azy (vinyl, CD, DVD, cassette, VHS, etc.) ary avadika ho angona arakajimirindra izany hahafahana manaparitaka azy eran’izao tontolo izao mba hahazoan’ny mpamorona tombony misimisy kokoa. Azo atao ihany koa ny mampiditra ilay sanganasa efa manana endrika arakajimirindra ao amin’ny tranonkala www.omda.io.

Tsara ny manamarika fa misy sarany kely ny fampidirana ireo sanganasa ao amin’ilay rindrambaiko arakajimrindra. Ny saram-pidirana ho mpikambana vaovao ao amin’ny OMDA sy ny saran’ny fametrahana sanganasa vaovao ao amin’ny OMDA kosa dia tazomina araka izay efa tapaky ny Filankevi-pitantanana ihany.

TSINDRIANA TSARA FA MALALAKA TANTERAKA NY ARTISTA MPAMORONA REHETRA HISAFIDY NY HIDITRA NA TSIA AMIN’NY FAMPIASANA ITY RINDRAMBAIKO ARAKAJIMIRINDRA IZAY ATOLOTRY NY MINISITERA MPIAHY ITY. FA IREO IZAY HISAFIDY NY HIDITRA KOSA DIA HAHITA AMIN’NY FOMBA TENA MANGARAHARA NY FANARAHANA NY FAMPIASANA NY SANGANASANY SY NY VOLA TOKONY HIDITRA AMINY.

5.- Ny Minisitera sy ny OMDA ary ny Orinasa Manoova dia azo atonina hatrany ary tsy manakatom-baravarana raha misy fanampim-panazavana ilaina.

Antananarivo, ny 1 jolay 2022

Ny Fitaleavana misahana ny fifandraisana amin’ny daholobe

Télécharger >>>