TAGNAMARON’NY FANOMEZANA ANDIANY FAHATELO TETO FORT-DAUPHIN

Tsy manadino ireo mpiray tanin-drazana aminy ireo mpiasa miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana eto Tôlagnaro mandritra izao fanomanana ny fankalazana ny krisimasy izao .

Tamin’ny alalan’ny hetsika TAGNAMARO izay notanterahina omaly 23 desambra 2022 no nanolorana fanomezana ho an’ny fianakaviana marefo ara-pivelomana manana marary, 86 isa ,eny amin’ny Toby Nenilava sy 12 isa eny amin’ny Hôpitaly Philibert Tsiranana no nisitraka:

– Vary (15 kapoaka)

– Tsaramaso (2 kapoaka)

– Tsiasisa (2 kapoaka)

– Siramamy (2 kapoaka)

– Menaka (1/4 litatra)

– Ronono mandry (1 boîte)

– Savony (1 Bar)

– Sira (1 sachet)

– Paty Matsiro (1 sachet)

– Vatomamy (6 isa)

– Zinga (1 )

– Akanjo (2)

Tsahivina fa fahafoizana : vary roa (2) kapoaka, Akanjo iray (1) ary zavatra (1), farafaha-keliny, isan’olona ( mpampiasa sy mpiasa) no lalan-tsaina itondrana ny hetsika Tagnamaro eto amin’ny faritra Anôsy.

Isaorana sy ankasitrahana eram-po sy eran-tsaina isika rehetra sakaizan’ny Tagnamaron’ny Fanomezana , nadray anjara, namaly ny antson’ny Kômity Mpandrindra ny hetsika Tagnamaro izay tarihin’ny Fitaleavam-paritrin’ny Serasera sy ny Kolontsaina, nanao fo niara-mitempo, tanana niara-nanolotra, ho an’ireo havantsika sahirana ireo.

Tsara no mampahalala antsika Ireo « Angady nananana sy nahitana » ; « Nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka » tamin’ity Tagnamaron’ny Fanomezana andiany fahatelo ity.

SEHATRA MIANKINA AMIN’NY FANJAKANA

– Governoran’ny Faritra Anôsy

– Fileovan’ny Tôlagnaro

– Tahirim-bolam-panjakana (Trésor Public) Tôlagnaro

– Filaleavam-Paritrin’ny Serasera sy ny Kolontsaina

– Bataillon d’Infanterie de Tôlagnaro,

– Fitaleavam-Paritrin’ny Fahasalamam-bahoaka

– Fitaleavam-Paritrin’ny Asam-panjakana

– Cnaps Tôlagnaro

– Fitaleavam-Paritrin’ny Hetra,

– Sampandraharaham-paritrin’ny Fandrefesan-tany (Topo)

– Sampandraharaham-paritrin’ny Fananan-tany (Domaine)

– Fitaleavam-Paritrin’ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’asa

– Fitaleavam-Paritrin’ny Fanabezam-pirenena

– Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) Tôlagnaro

– Fitaleavam-Paritrin’ny Rano, Fidiovana sy Fanadiovana

– Fitaleavam-Paritrin’ny Tontolo Iainana sy Fandrosoana Lovain-jafy

– CSB 2 Ampasikabo (Centre de Santé de Base niveau 2)

– Sampandraharaham-Paritrin’ny Tetibola (Budget)

SEHATRA TSY MIANKINA AMIN’NY FANJAKANA

– Airtel Madagascar

– Assurance Aro

– Telma

– Association AAM

– Association VINA

Manantena sahady hatrany ny mbola hiarahantsika amin’ny Tagnamaron’ny Fanomezana andian’ny faha efatra amin’ny volana jona 2023 raha sitrapon’Andriamanitra.