OMDA NA OFISY MALAGASY MISAHANA NY ZON’NY MPAMORONA: MANDRAY NY ASANY ANDROANY ALAROBIA 19 APRILY NY TALE VAOVAO

Tanteraka androany ny famindram-pahefana teo amin’ny tale vaovao, Andriamatoa RARIVOJAONA Joelinirina Nomenasoa sy ny tale mpisolo toerana RANDRIANIRINA Rogesselin izay nitantana nandritra ny volana maromaro.

Raha tsiahivina dia notendren’ny Filan-kevitry ny minisitra tamin’ny 12 avrily 2023 lasa teo ny Tale vaovao misahana ny OMDA.

Araka ny lalàna manan-kery dia ratsa-mangaika eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny OMDA ka ny Minisitra araka izany no manana fahefana manendry ny Tale. Niainga tamin’ny tolo-kevitry ny Minisitra ny serasera sy ny kolontsaina, Ramatoa Lalatiana RAKOTONDRAZAFY araka izany ny fanendrena aroso eo amin’ny filan- kevitry ny minisitra toy izao, taorian’ny « entretien d’embauche » nataony tamin’Andriamatoa RARIVOJAONA Joelinirina Nomenasoa.

Ny Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina no nitarika ity lanonana famindram-pitantanana androany ity.

Izao fanendrena ny Tale vaovao izao sy ny fandraisany ny asany androany dia hampiroso ny Minisitera sy ny OMDA amin’ny fampisitrahana ny tombotsoan’ny mpamorona izay niato nandritra ny fotoana elaela.

Feno ankehitriny ny fepetra ahafahana mamaha ny olana satria tsiahivina fa tamin’ny 24 janoary 2023 no nohavaozina ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanana izay antanan-tohatra mibaiko ny Tale OMDA.

Tsy diso safidy ny Minisitera satria teknisianina mizara sy mitovy fijery amin’ireo ezaka fanavaozana rehetra efa natao ny Tale vaovao, ary efa lehibena Sampandraharaha teo anivon’ny OMDA no sady manana mari-pahaizana amin’ny resaka « propriété intellctuelle » ihany koa.

Ary resy lahatra ny Tale vaovao fa ny fanamby manova sy manavao ary manaraka ny toetr’andro (modernisation, digitalisation) apetraky ny Minisitera no kihon-dalana tsy azo idovirana hampivoatra ny OMDA.