TAGNAMARO MATSIATRA AMBONY

 » Apetraho ny dian-tànanao, ho lovain’ny taranaka « .

Taorian’ny fanomanana ny tanin-jana-kazo teny amin’ny vohitr’Ikianjasoa (Fanaovana kilavaka sy fandran-tsanana ireo hazo novolena efa nitsiry) dia natao Tagnamaro indray ny fanomanana ny zana-kazo hambolena ho amin’ny taompambolen-kazo 2024.
Tontosa soa aman-tsara araka izany ny hetsika Tagnamaro – Andron’ny Olompirenana volana Novambra 2023, ny andron’ity Sabotsy 18 Novambra 2023 maraina ity, izay teo ambany fitarihan’ny Fitaleavamparitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Matsiatra Ambony, niarahana nisalahy tamin’ny Fitaleavamparitry ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana lovain-jafy Matsiatra Ambony ka ny fampidirana ny zezika ao anatin’ny  » Pot plastique  » hisy ny zanakazo hovolena no nanehoana ny hetsika Tagnamaro natao tamin’izany.

Tonga marobe ny olona nasaina teo anivon’ireo Sampandraharam-panjakàna (Sivily sy miaramila) tao an-toerana, notron’ireo Fikambanana mpilatsaka an-tsitra-po maro sy ny mponina teo anivon’ny Fokontany Isaha Fianarantsoa.